00
13 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
9 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
18 02 18 Febbraio
1

Servizi sociali e casa

1
17 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
6 02 18 Febbraio
20 02 18 Febbraio
14 01 18 Gennaio
21 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
21 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
2
1
16 Dicembre 2022
rendiconto 5*1000
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
13 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
20 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
10 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
3
1
20 10 18 Ottobre
6 10 18 Ottobre
9 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
10 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
14 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
20 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
6 08 18 Agosto
6 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
14 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
10 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
4
1
6 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
11 04 18 Aprile
6 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
9 03 18 Marzo
9 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
9 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
18 01 18 Gennaio
5
1
13 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
9 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
6
1
14 Ottobre 2021
AVVISO PUBBLICO
17 10 18 Ottobre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
20 09 18 Settembre
13 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
8 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 05 18 Maggio
15 05 18 Maggio
17 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
7
1
7 04 18 Aprile
7 04 18 Aprile
15 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
17 04 18 Aprile
17 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
8
1
05 Marzo 2021
AVVISO URGENTE
9 02 18 Febbraio
7 02 18 Febbraio
6 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
15 02 18 Febbraio
17 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
20 01 18 Gennaio
15 01 18 Gennaio
7 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
6 01 18 Gennaio
6 01 18 Gennaio
14 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
6 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
9
1
15 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
10
1
18 12 18 Dicembre
11
1
13 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
12
1
20 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
7 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
15 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
13
1
18 11 18 Novembre
14
1
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
20 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
20 08 18 Agosto
20 08 18 Agosto
13 08 18 Agosto
6 08 18 Agosto
10 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
20 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
14 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
15
1
10 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
17 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
7 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
7 05 18 Maggio
13 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
16
1
6 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
17
1
13 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
16 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
18
1
18 04 18 Aprile
19
1
18 04 18 Aprile
20
1
18 04 18 Aprile
21
1
16 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
22
1
18 04 18 Aprile
23
1
18 04 18 Aprile
24
1
07 Aprile 2020
#BUONISPESA
18 04 18 Aprile
25
1
18 04 18 Aprile
26
1
06 Aprile 2020
PROGETTO SPESA SOSPESA
18 04 18 Aprile
27
1
18 04 18 Aprile
28
1
18 04 18 Aprile
29
1
20 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
30
1
17 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
12 03 18 Marzo
10 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
16 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
13 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
31
1
18 02 18 Febbraio
32
1
18 02 18 Febbraio
33
1
8 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
34
1
29 Gennaio 2020
avviso vita indipendente
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
35
1
18 01 18 Gennaio
36
1
18 01 18 Gennaio
37
1
18 01 18 Gennaio
38
1
18 01 18 Gennaio
39
1
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
40
1
18 01 18 Gennaio
41
1
7 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
42
1
18 01 18 Gennaio
43
1
11 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
44
1
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
11 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
7 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
13 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
7 11 18 Novembre
7 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
45
1
13 11 18 Novembre
17 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
46
1
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
47
1
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
48
1
14 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
49
1
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
13 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
6 08 18 Agosto
18 07 18 Luglio
50
1
7 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
51
1
20 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
13 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
13 07 18 Luglio
13 07 18 Luglio
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
11 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
52
1
8 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
17 05 18 Maggio
05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
17 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
13 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
53
1
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
11 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
10 04 18 Aprile
13 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
10 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
54
1
8 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
55
1
10 Aprile 2019
Home Care Premium 2019
14 04 18 Aprile
12 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
21 02 18 Febbraio
16 02 18 Febbraio
21 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
21 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
10 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
13 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
56
1
8 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
13 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
13 01 18 Gennaio
16 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
16 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
57
1
08 Novembre 2018
2° AVVISO WAKE UP LAVORO
14 11 18 Novembre
11 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
7 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 08 18 Agosto
16 08 18 Agosto
10 07 18 Luglio
7 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
10 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
20 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
58
1
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
59
1
14 01 18 Gennaio
6 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
6 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
20 11 18 Novembre
16 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
60
1
14 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
8 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
14 07 18 Luglio
16 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
18 06 18 Giugno
61
1
19 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
20 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
62
1
10 05 18 Maggio
14 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
11 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
63
1
18 03 18 Marzo
64
1
08 Marzo 2017
CARTA SIA
10 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
12 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
10 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
65
1
18 02 18 Febbraio
66
1
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
11 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
14 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
67
1
21 11 18 Novembre
16 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
11 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
68
1
10 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
21 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
69
1
05 Ottobre 2016
18app - Bonus 18enni
10 09 18 Settembre
7 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
70
1
7 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
71
1
16 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
72
1
18 08 18 Agosto
73
1
18 08 18 Agosto
74
1
18 08 18 Agosto
75
1
7 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
76
1
12 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
19 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
77
1
16 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 04 18 Aprile
78
1
20 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
79
1
14 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
16 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
18 01 18 Gennaio
80
1
14 01 18 Gennaio
12 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
21 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
17 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
15 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
10 09 18 Settembre
20 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
81
1
28 Agosto 2015
BENEFICI ECONOMICI
16 08 18 Agosto
14 07 18 Luglio
16 07 18 Luglio
20 07 18 Luglio
16 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
82
1
18 06 18 Giugno
83
1
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
84
1
14 05 18 Maggio
13 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
17 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
7 03 18 Marzo
7 02 18 Febbraio
7 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
85
1
24 Febbraio 2015
HOME CARE PREMIUM
12 02 18 Febbraio
12 02 18 Febbraio
20 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
86
1
16 11 18 Novembre
6 10 18 Ottobre
6 10 18 Ottobre
21 06 18 Giugno
20 01 18 Gennaio
20 09 18 Settembre
20 09 18 Settembre
19 07 18 Luglio
13 06 18 Giugno
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
87
1